Warunki handlowe

Spółki handlowej

Baby club Kenny, s.r.o.
Sosnová 411
739 61 Třinec
Republika Czeska
Numer identyfikacyjny: 268 37 277
NIP: CZ26837277

Telefon: +420 736520589
e-mail: info@kennyshop.cz

1. WARUNKI WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko warunki handlowe) spółki handlowej Baby club Kenny, s.r.o. z siedzibą w Trzyńcu, Sosnova 411, kod pocztowy 739 61, numer identyfikacyjny 268 37 277, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Okręgowy Sąd w Ostrawie, dział C, numer akt 40174 (dalej tylko zbywający) regulują zgodnie z postanowieniem § 1751 ustęp 1 ustawy numer 89/2012 DZ.U. kodeks cywilny (dalej tylko kodeks cywilny) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe na podstawie umowy sprzedaży (dalej tylko umowa sprzedaży) zawartej pomiędzy zbywającym oraz inną osobą fizyczną (dalej tylko kupującym) za pośrednictwem internetu lub sklepu zbywającego.

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która ma w planie nabyć towar od zbywającego, jest osobą prawną lub osobą, która działa w momencie składania zamówienia jako osoba, która prowadzi działalność gospodarczą lub w ramach wykonywania swego zawodu.

1.3. Postanowienia, które są rozbieżne od warunków handlowych można uzgodnić w ramach umowy sprzedaży. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są nierozdzielną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży oraz warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim łącznie z tłumaczeniem na inne języki (angielski, niemiecki, polski, hiszpański).

1.5. Brzmienie warunków handlowych może zbywający zmieniać lub uzupełniać. Zmianą postanowień nie są naruszone prawa i obowiązki powstałe w okresie skuteczności poprzednich warunków handlowych.

Powrót do góry ↑

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji nabywcy realizowanej na stronach internetowych może kupujący logować się do swego konta. Z tego konta może realizować wszelkie zamówienia towaru, filmów (dalej tylko konto użytkownika). W przypadku, że strony internetowe umożliwiają, może kupujący realizować zamówienia filmów, towaru bez rejestracji a to wprost ze stron internetowych.

2.2. W momencie rejestracji na stronach internetowych oraz w momencie zamawiania towaru jest kupujący zobowiązany do podania poprawnych oraz prawdziwych wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika jest kupujący zobowiązany aktualizować w momencie zmiany jakichkolwiek danych. Dane podane kupującym na koncie użytkownika oraz w momencie realizacji zamówienia są zbywającym uważane za poprawne.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem użytkownika, hasłem oraz certyfikatem. Kupujący jest zobowiązany do poufności w związku do informacji niezbędnych do zalogowania w systemie.

2.4. Kupujący nie ma prawo na przekazanie możliwości korzystania z konta użytkownika trzecim osobom.

2.5. Zakupione kursy interenetowe są ważne 1 rok od daty aktywacji. Przed ukończeniem płatności posłana zostanie mailowo informacja o przedłużeniu kursów. Koszt przedłużenia wynosi 20 zł.

2.6. Zbywający może anulować konto użytkownika w przypadkach, kiedy kupujący nie korzysta z konta przez okres dłuższy 3 lat, lub w przypadku, kiedy kupujący przekroczy obowiązki płynące z umowy sprzedaży (łącznie z warunkami handlowymi).

2.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieustannie, trzeba brać pod uwagę serwis wyposażenia hardware i software, lub możliwy serwis wyposażenia hardware i software osób trzecich.

Powrót do góry ↑

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Cała prezentacja produktów na stronach internetowych sklepu ma formę informacyjną a zbywający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tego towaru. Postanowienie § 1732 ustęp 2 kodeksu cywilnego nie zostaje wykorzystane.

3.2. Strony internetowe zawierają informacje o towarze łącznie z podanymi cenami za poszczególny towar. Cena jest podana łącznie z Vatem oraz z wszelkimi dodatkowymi opłatami. Ceny towaru są aktualne na okres, po jaki są przedstawiane na stronach internetowych sklepu. Niniejszym postanowieniem nie jest ograniczona możliwość zbywającego zawrzeć umowę sprzedaży z indywidualnymi warunkami handlowymi.

3.3. Do zamówienia filmów oraz towaru wypełni kupujący formularz na stronach internetowych sklepu. Formularz obejmuje następujące informacje o:

3.3.1. zamawianym filmie oraz towarze (zamawiany towar wprowadzi kupujący do elektronicznego koszyka na stronach internetowych)

3.3.2. sposób opłaty ceny zakupu za towar, dane o formie dostawy zamówionego towaru oraz informacje o kosztach związanych z osobistą dostawą (dalej łącznie jako zamówienie).

3.4. Przed wysłaniem zamówienia zbywającemu kupujący może dokonać kontroli zamówienia oraz zmiany danych, które do zamówienia wprowadził, z uwagą na możliwość kupującego stwierdzać i poprawiać powstałe błędy w przeciągu wprowadzania dat do zamówienia. Zamówienie wyśle kupujący zbywającemu kliknięciem na przycisk – potwierdzenie zamówienia. Dane podane w zamówieniu są przez zbywającego traktowane jako poprawne. Zbywający natychmiast po otrzymaniu zamówienia, potwierdzi zamówienie kupującemu formą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego, która została podana w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko adres elektroniczny kupującego).

3.5. Zbywający ma zawsze możliwość ze względu na charakter zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu) prosić o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład telefonicznie lub pisemnie).

3.6. Stosunek prawny pomiędzy zbywającym oraz kupującym powstaje doręczeniem zamówienia (akceptacją), które zostanie przesłane kupującemu pocztą elektroniczną a to na adres elektroniczny kupującego.

3.7. Kupujący wyraża zgodę z użyciem środków komunikacji na odległość w momencie zawarcia umowy. Koszty powstałe kupującemu użyciem środków komunikacji na odległość, które związane są z zawarciem umowy (koszty połączenia internetowego, koszty za połączenie telefoniczne) opłaca kupujący sam z tym, że koszty nie różnią się od stawki podstawowej.

Powrót do góry ↑

4. CENA TOWARU ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena towaru oraz dodatkowe koszty związane z dostarczeniem towaru według umowy sprzedaży opłaca kupujący zbywającemu w następujący sposób:

Przelew na rachunek:
Numer rachunku do płatności kursów internetowych w PLN
Bank ING nr 931050 1083 1000 0090 3077 1449
Jako symbol prosimy użyć numer zamówienia, faktura zostanie dostarczona łącznie z dostawą.

Numer rachunku do płatności kursów internetowych poza RC w Euro:
Nr rachunku 2101162761
IBAN: CZ1720100000002101162761 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Spółka Baby club Kenny s.r.o., Sosnová 411, 739 61 Třinec, Republika Czeska

Jako symbol prosimy użyć numer zamówienia, faktura zostanie dostarczona łącznie z dostawą.

4.2. Zbywający nie chce od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Ustanowienie art. 4.6. warunków handlowych nie jest w ten sposób naruszone w związku z opłaceniem ceny zakupu.

4.3. W przypadku płatności przelewem cena zakupu powinna zostać opłacona do 4 dni od zawarcia umowy.

4.4. W przypadku płatności przelewem kupujący jest zobowiązany do opłacenia ceny zakupu łącznie z podaniem symbolu. W przypadku płatności przelewem jest obowiązek kupującego spełniony w momencie doliczenia kwoty na rachunek zbywającego.

4.5. Zbywający jest oprawniony zwłaszcza w przypadku, że ze strony kupującego nie dojdzie do potwierdzenia zamówienia (art.3.6.), wymagać opłacenie ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu. Postanowienie §2119 ustęp 1 kodeksu cywilnego nie zostanie wykorzystane.

4.6. Rabaty z ceny towaru, które zbywający świadczy kupującemu, nie można wzajemnie łączyć.

4.7. Jeżeli jest w ramach stosunków biznesowych zwyczajem lub jeżeli jest tak podane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zbywający wystawi kupującemu fakturę na realizowane przelewy. Zbywający jest płatnikiem podatku od towaru i usług - VAT. Fakturę wystawi zbywający kupującemu po opłaceniu ceny towaru oraz wyśle fakturę w postaci elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

Powrót do góry ↑

5. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ WARUNKI ANULACJI ZAMÓWIENIA

5.1. Jeżenie nie rozchodzi się o przypadek podany w art. 5.6. lub o inne przypadek, kiedy nie jest możliwe rozwiązać umowę, ma kupujący prawo zgodnie z ustanowieniem §1829 ustęp 1 kodeksu cywilnego, rozwiązać umowę, a mianowicie do jednego dnia od potwierdzenia zamówienia. Rozwiązanie umowy sprzedaży musi zostać wysłane zbywającemu w okresie podanym w poprzednim zdaniu. Rozwiązanie umowy sprzedaży wysyła kupujący na adres elektroniczny zbywającego info@kennyshop.cz lub telefonicznie na numer +420 736 520 589.

5.2. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży według art. 5.1. warunków handlowych umowa sprzedaży zostaje rozwiązana od początku.

5.3. W przypadku rozwiązania umowy według art.5.1. warunków handlowych zwróci zbywający środki pieniężne przyjęte od kupującego do czternastu (14) dni od rozwiązania umowy sprzedaży kupującym, takim samym sposobem, jakim je zbywający od kupującego przyjął.

5.4. Do momentu przejęcia towaru kupującym jest zbywający oprawniony kiedykolwiek rozwiązać umowę. W takim przypadku zbywający kupującemu zwróci cenę zakupu bez zbędnej zwłoki przelewem na rachunek podany przez kupującego.

5.5. Jeżeli wspólnie z towarem zostanie kupującemu wysłany też upominek, umowa darowizy pomiędzy zbywającym oraz kupującym zawarta z warunkiem rozwiązania, jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy sprzedaży ze strony kupującego, umowa darowizny staje się nieskuteczna wobec upominku a kupujący jest zobowiązany łącznie z towarem wrócić zbywającemu też upominek.

5.5.1. Zamówienie może kupujący anulować telefonicznie (numer +420 736 520 589), lub drogą emailową info@kennyshop.cz do momentu, kiedy zbywający spełni warunki umowy. W formie pisemnej musí anulacja zamówienia zawierać numer zamówienia. Ten numer jest podany w odpowiedzi automatycznej, którą kupujący otrzyma na adres emailowy po skutecznej realizacji zamówienia.

5.6. Możliwość rozwiązania umowy nie stosuje się na: świadczone usługi, jeżeli świadczenie usługi było rozpoczęto przed upłynięciem okresu 14 dni od odebrania świadczenia, na dostawę towaru lub usług, których cena jest zależna od odchylenia na rynku finansowym niezależnie od woli dostawcy na dostawę audio i wideo nagrań oraz oprogramowań komputerowych.

Powrót do góry ↑

6. DOSTAWA TOWARU, OKRES DOSTAWCZY

6.1. Dostawa towaru będzie realizowana automatycznie na konto użytkownika po opłaceniu ceny:

a) Przelewem: do 1 godziny po przypisaniu kwoty na rachunek zbywającego,

b) Płatność kartą: natychmiast po zatwierdzeniu przez terminal płatniczy.

Powrót do góry ↑

7. PRAWA PŁYNĄCE Z ŚWIADCZEŃ WADLIWYCH

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy płynące z wadliwego świadczenia kierują się powszechnie obowiązującymi przepisami (zwłaszcza postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Zbywający jest odpowiedzialny, że towar w momencie przekazania kupującemu jest bez wad. Zwłaszcza odpowiedzialny jest, że w okresie przekazania towaru kupującym:

7.2.1. Ma towar właściwości, które strony uzgodniły, a jeżeli takich uzgodnień brakuje, ma takie właściwości, które zbywający lub producent opisał lub które kupujący oczekuje ze względun na charakter towaru i na reklamę przez nich realizowaną,

7.2.2. Towar jest przeznaczony do celów, które zostały opisane przez zbywającego lub do których towar jest zazwyczaj używany.

7.2.3. Towar odpowiada jakością oraz wykonaniem umówionego wzoru, jeżeli jakość oraz wykonanie zostało uzgodnione na podstawie wzoru lub projektu.

7.2.4. Towar jest w odpowiedniej ilości.

7.2.5. Towar spełnia warunki przepisów prawnych.

Powrót do góry ↑

8. ZASADY REKLAMACJI

8.1. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres info@kenny.cz

8.2. Ponieważ jest to produkt wirtualny, wystarczy mailowo podać dokładną nazwę produktu, z którym mamy do czynienia, imię, nazwisko i adres e-mail, na który produkt został zakupiony.

8.3. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku przepisania produktu na inny adres e-mail niż ten, na który produkt został zakupiony lub po upływie daty ważności kursu wymienionej w sekcji Moje wideo.

8.4. O przebiegu i wyniku reklamacji klient będzie informowany e-mailem na adres wskazany w zamówieniu.

Powrót do góry ↑

9. NASTĘPNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

9.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru na okres jednego roku po opłaceniu ceny zakupu za towar.

9.2. Zbywający nie jest wobec kupującego zobowiązany żadnymi kodeksami etycznymi w znaczeniu §1826 ustęp 1 litera e) kodeksu cywilnego.

9.3. Pozasądowe rozwiązywanie skarg konsumentów zbywający rozwiązuje formą elektroniczną za pomocą emailów info@kenny.cz lub info@kennyshop.cz . Informacja o załatwianiu skargi kupującego prześle zbywający na adres elektroniczny kupującego.

9.4. Zbywający jest oprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności realizuje w ramach swej działalności urząd, który wydaje zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Nadzór nad dziedziną ochrony danych osobowych realizuje Urząd do Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje nadzór dotrzymywania warunków związanych z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumenta w brzmieniu późniejszych przepisów.

9.5. Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z §1765 ustęp 2 kodeksu cywilnego.

Powrót do góry ↑

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest świadczona na podstawie ustawy nr 101/2000 DZ.U. o ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów, na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

10.2. Kupujący zgadza się z opracowaniem swych danych osobowych: imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres elektroniczny, numer telefonu.

10.3. Kupujący zgadza się z opracowaniem swych danych osobowych przez zbywającego w związku z realizacją praw i obowiązków, które płyną z umowy sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli nie wybierze kupujący inną możliwość, zgadza się z opracowaniem danych osobowych także w celu wysyłania informacji oraz ofert biznesowych. Zgodę z opracowaniem danych osobowych w pełnym zasięgu według niniejszego ustanowienia nie jest warunkiem, który by zawarcie umowy uniemożliwił.

10.4. Kupujący jest świadom tego, że jest zobowiązany swe dane osobowe (w momencie rejestracji, na swym koncie użytkownika, w momencie zamówienia realizowanego na stronach internetowych) podawać poprawnie oraz prawdziwie i jest zobowiązany informować zbywającego o zmianach bez zbędnej zwłoki.

10.5. Opracowanie danych osobowych kupującego może zbywający zlecić trzeciej osobie. Dane osobowe kupującego nie będą przekazywane trzecim osobom bez uprzedniej zgody kupującego, do takich osób nie liczy się dostawca.

10.6. Dane osobowe będą opracowywane przez okres nieograniczony. Dane osobowe będą opracowane w postaci elektronicznej sposobem automatycznym lub w postaci drukowanej nieautomatycznym sposobem.

10.7. Kupujący potwierdza, iż podane dane osobowe są dokładne oraz że został poinformowany o tym, że rozchodzi się o dobrowolne podanie danych osobowych.

10.8. W przypadku, że kupujący przypuszczał, że zbywający lub strona, która będzie realizowała opracowanie danych (art.10.5.), realizuje opracowanie danych osobowych, które nie jest zgodne z ochroną prywatności oraz życia prywatnego kupującego lub jest rozbieżne z ustawą, zwłaszcza, że dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich opracowania, może:

10.8.1. Żądać zbywającego lub stronę, która realizuje opracowanie danych, o wyjaśnienia,

10.8.2. Żądać, by zbywający lub strona, która realizuje opracowanie danych, usunęli dany stan.

10.9. Jeżeli kupujący zażąda o informacje dotyczące opracowania danych osobowych, powinien mu zbywający przekazać informację. Zbywający ma prawo za podanie informacji według poprzedniego zdania zażądać opłaty, która nie będzie wyższa niż koszty związane z ich podaniem.

Powrót do góry ↑

11. PRZESYŁANIE OFERT HANDLOWYCH ORAZ KORZYSTANIE Z COOKIES

11.1. Kupujący zgadza się z przesyłaniem informacji dotyczących towaru, usług lub firmy zbywającego na adres elektroniczny kupującego i dalej zgadza się z przesyłaniem ofert handlowych zbywającego na adres elektroniczny kupującego.

11.2. Kupujący zgadza się z umieszczeniem cookies na jego urządzeniu końcowym. W przypadku, że kupno jest możliwe zrealizować na stronach internetowych oraz zobowiązania z umowy kupna zbywającego można spełnić, ichoć nie dochodzi do umieszczenia cookies na urządzeniu końcowym, może kupujący swoją zgodę kiedykolwiek odwołać.

Powrót do góry ↑

12. DOSTARCZENIE

12.1. Kupującemu może być dostarczony towar na adres elektroniczny podany na jego koncie użytkownika lub podany w zamówieniu kupującego.

Powrót do góry ↑

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Jeżeli stosunek prawny, który powstał zawarciem umowy posiada pierwiastek międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, iż stosunek kieruje się prawem czeskim. Nie są tym dotknięte prawa konsumenta, które wypływają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.2. Jeżeli niektóre z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, będzie zastąpione postanowieniem, którego treść jest mu najbliższa. Nieważnością oraz nieskutecznością jednego ustanowienia nie jest dotknięta skuteczność innych ustanowień. Zmiany oraz uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych musi być dokonana w formie pisemnej.

13.3. Umowa sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest zachowana przez zbywającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.

Powrót do góry ↑